Skip to content

מנהיגות

מנהיגות
הנהלה
Oded Shavitt - CEO

Oded Shavitt

CEO
Shlomo Shaked - VP Finance

Shlomo Shaked

VP of Finance
Naarod Nalgabetz - VP Operations

Narod Nalgabetz

VP of Operations
Itzhak Dayan - VP Companies Abroad

Itzhak Dayan

VP of Global Operations
Uri Elkabetz - VP Procurement

Uri Elkabetz

VP of Procurement
Ayala Moreinav - VP Human Resourses

Ayala Mor Einav

VP of Human Resources
Eyal Gruner - VP Engineering

Eyal Gruner

VP of Engineering
Walter Plischuk - VP Export

Walter Plischuk

VP Global Markets
Menachem Margolisshkini - Israel Manager

Menachem Margolisshkini

VP Israel Market
Nimrod Zeira - Standarization Manager

Nimrod Zeira

VP of Standarization
Moshe Dayan

Moshe Dayan

VP Special Subjects
Shmulik Yaniv - GCW Manager

Shmulik Yaniv

GVW Manager